בנק לאומי – הלוואות לעסקים חלק ב’ (מימון בין לאומי)


לוג של בנק לאומי

בפורטל רק תבקש אנו ממשיכים לעשות לכם סדר בין ההלוואות ופתרונות האשראי שמציע בנק לאומי. במאמר זה, שהוא השני מתוך ארבעה, תמצאו מידע על אפשרויות מימון בין לאומי לעסק שלכם. למידע נוסף וייעוץ ללא התחייבות, תוכלו לפנות לצוות המומחים של הפורטל.

ניכיון אשראי דוקומנטרי ליצוא

אשראי דוקומנטרי נפתח על ידי הבנק בארץ של הקונה, בנק לאומי הוא המודיע את הא”ד ליצוא. כלומר, אם קיבלתם מהקונה א”ד בתשלום דחוי, בנק לאומי ישלם לכם את ערכו ללא דיחוי.

כיצד השירות עובד –

יצואנים מציגים דוקומנטים באשראי דוקומנטרי, לאחר קבלת אישור על ידי הבנק הפותח, בנק לאומי משלם ליצואן את תמורת הדוקומנטים.

ביטוח בנק לאומי –

אם הבנק הפותח הוא בנק ממשלתי במדינה מתפתחת, לאומי מבוטח בביטוח לכיסוי סיכונים פוליטיים. אם הבנק הפותח הוא בנק שאינו ממשלתי, מתווסף לביטוח הסיכונים הפוליטיים גם ביטוח סיכונים מסחריים, כאשר הביטוח אינו מכסה 100% מהעסקה ובנק לאומי שומר לעצמו את הזכות לקבל החזר מהיצואן בעבור החלק שאינו מכוסה בביטוח.

ניכון אשראי דוקומנטרי ליצוא באתר בנק לאומי

ניכיון חוב לספקים

ניכיון חוב לספקים מיועד ללקוחות אשר יש להם חובות לספקים, שמהם הם קונים בתשלום דחוי. כלומר, במקום לשלם בתשלום דחוי, בנק לאומי משלם את החוב לספקים ובכך, הופך את העסקה לעסקת מזומן, מבחינת הספק.

כיצד השירות עובד –

הספק מעביר ללאומי את זכויותיו בהמחאה מוחלטת, מבלי שניתן לחזור אליו במקרה שהחייב אינו פורע את חובו. במקביל, הקונה, לקוח של לאומי, מתחייב בכתב כלפי הבנק לשלם את חובו. לאומי משלם לספק את החוב מראש, בניכוי ריבית.

יתרונות השירות עבור הקונה והמוכר –

הקונה יקבל מהספק הנחת מזומן.

הספק יקבל את התשלום מוקדם מהצפוי.

הספק משתחרר מהחשיפה לקונה באופן מוחלט.

הספק מקטין את סעיף החייבים במאזן העסק שלו.

ובנוסף, הספק אינו חייב להיות לקוח של לאומי.

פרטים נוספים –

ניכיון חוב לספקים יכול להתבצע במט”ח או בשקלים

בנוסף לריבית, תיגבה גם עמלת טיפול

ניכיון חוב לספקים בבנק לאומי

ניכויי חייבי חו”ל

לאומי רוכש מהיצואנים את חובות הקונים שרשומים בספריהם כחוב בחשבון פתוח. החשבון המסחרי, שהוצא לקונה על ידי היצואן בגין הסחורה/השירותים שסופקו על ידי היצואן, ישמש כאסמכתא לחוב. לאומי רוכש אך ורק חוב שאין תנאים מקדימים בעבורו וגובה ריבית ניכיון עבור רכישת החוב, שנקבעת לפי הליבור בתוספת מרווח סיכון ועמלת טיפול בעסקה.

כיצד השירות עובד –

היצואן מעביר ללאומי את זכויותיו לקבלת הכספים מהקונה על פי החשבון המסחרי (מתבצע בדרך כלל “בצורה שקטה” מבלי להודיע לקונה). כאשר הקונה ישלם את חובו ליצואן (אשר משמש כנאמן לאומי לגביית החוב), היצואן יעביר ללאומי את התשלום שהתקבל לסילוק חוב הקונה, במועד הפירעון שנקבע לעסקת הניכיון. מאחר שמדובר בעסקת מכר, היצואן אינו רשאי לפרוע את החוב ממקורותיו, אלא רק מהתמורה שנתקבלה מהקונה.

ביטוח בנק לאומי –

לאומי מסתמך על פוליסת ביטוח של בסס”ח – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע”מ או של כלל ביטוח אשראי בע”מ, שבה לאומי מבוטח. הביטוח אינו מכסה 100% מהעסקה ולכן, בנק לאומי נוהג לנכות רק את החלק המבוטח של כל חשבון מסחרי. לבקשת היצואן, לאומי ינכה את מלוא שווי החשבון המסחרי, במקרים אלה נשמרת ללאומי הזכות לדרוש מהיצואן החזר כספים עבור החלק שאינו מבוטח, באם הקונה לא יפרע את חובו.

יתרונות השירות עבור היצואן –

קבלת התמורה מוקדם, ללא צורך לחכות למועד הפירעון

כסף נזיל, גם בעת מתן אשראי ספק

מניעת סיכון מסחרי ומדיני, אשר כרוך בעסקה עם הקונה

קבלת אפיק מימון נוסף למימון הבנקאי הרגיל

ניכיון חייבי חו”ל באתר בנק לאומי

אשראי קונים

“אשראי קונים” הוא אשראי שלאומי מספק לקונה בחו”ל, לשם ביצוע עסקת יצוא מול יצואן ישראלי, בעיקר בתחום עסקאות ביטחוניות, יצוא נכסי השקעה והקמת תשתיות בחו”ל.

כיצד השירות עובד –

עסקאות אלה הן מטבען בהיקף בינוני או גדול ולכן מקובל שהתשלום עבורן יתבצע לאורך מספר שנים, לרוב בין 3 ל – 10 שנים. ברוב העסקאות מסוג זה, הקונים הם ממשלות, חברות ממשלתיות או חברות ציבוריות או פרטיות במדינות מתפתחות. ההלוואה ניתנת במספר תשלומים, כפי שמסוכם בין היצואן לקונה, במסגרת ההסכם המסחרי ביניהם. הקונים פורעים את ההלוואה ללאומי בתשלומים רבעוניים או דו-שנתיים, במהלך התקופה שנקבעה.

ביטוח בנק לאומי –

לאומי רוכש פוליסת ביטוח מ”אשרא”, החברה הישראלית לביטוח יצוא בע”מ או מחברות ביטוח זרות פרטיות, שדירוגן גבוה מ A. חברות הביטוח מכסות עד 95% מסכום המימון + הריבית. בעבור הסכום שאינו מכוסה בביטוח, הבנק שומר לעצמו את הזכות לגבות את ההחזר מהיצואן במקרה של אי תשלום על ידי הקונה.

אשראי קונים באתר בנק לאומי

ניכיון שטרות

בעסקאות יצוא עם תשלום דחוי, ישנן מדינות מסוימות אשר בהן הקונה יכול לשלם את התמורה באמצעות שטרות, אשר אותן הוא מוציא לטובת היצואן. השטרות, הן מסמך סחיר אשר מנותקות מהעסקה שבמסגרתן הם ניתנו. כאשר בכל שטר מוטבע תאריך הוצאתו, הסכום לתשלום ותאריך הפירעון. ניכיון שטרות מאפשר ליצואן לקבל את התמורה לשטרות מוקדם מהצפוי.

כיצד השירות עובד –

היצואן מסב את השטרות לטובת בנק לאומי והבנק הופך להיות הבעלים החוקיים של השטרות. מכיוון שהשטר הוא מסמך סחיר, בדומה לשטר חוב, הקונה אשר הוציא את השטר מחויב לשלם לבנק את הסכום הנקוב בו, גם אם יש לו השגות בנוגע לסחורה שקיבל מהיצואן.

ביטוח בנק לאומי –

כאשר מוציא השטר הוא גוף ממשלתי במדינה מתפתחת, לאומי מבוטח בביטוח לכיסוי סיכונים פוליטיים. כאשר מוציא השטר הוא גוף פרטי או ציבורי, מתווסף גם ביטוח סיכונים מסחריים. הביטוח מתקבל מ”אשרא” – החברה הישראלית לביטוח יצוא בע”מ או מחברות ביטוח זרות. הביטוח אינו מכסה 100% מהעסקה ולכן, בנק לאומי שומר לעצמו את הזכות לקבל החזר מהיצואן בעבור החלק שאינו מבוטח.

ניכיון שטרות באתר בנק לאומי

ייעוץ מקצועי בנושא מימון בין לאומי לעסקים בפורטל רק תבקש

בפורטל רק תבקש אתם מוזמנים להשאיר פרטים ולקבל ייעוץ פיננסי מקצועי על ידי צוות המומחים שלנו, ללא התחייבות מראש. השאירו פרטים בפורטל ונשמח לענות לכל שאלה ולייעץ לכם לגבי פתרונות האשראי הרלוונטיים והמתאימים לעסק שלכם.