הוצאות מימון


הוצאות שקשורות למימון החברה. כלומר נגיד שלחברה יש משקיעים והלוואות מבנקים וגופים מסחריים, הוצאות המימון הם חישוב של עלויות הריבית על ההלוואות, הפרשי ההצמדה והשער על החובות של החברה לנושיה. למשל, נגיד שלחברה מסוימת הלוואה מבנק בסך 5 מיליון ₪ עם ריבית של 8 אחוז, בהוצאות המימון יחושבו ויכללו 8 האחוזים שמהווים את הריבית על ההלוואה. כלומר, לא מדובר בסך ההוצאות של החברה או ההלוואות שקיבלה, אלה עלויות – הסכום שאותו צריכה החברה לשלם בכדי לקבל את המימון.

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב