אגרת חוב – אג"ח


אגרת המונפקת על ידי הממשלה או על ידי גוף פיננסי, כאשר היא מכילה התחייבות של המנפיק לשלם תשלומים וריבית לבעל האגרת במועדים שנקבעו מראש. רכישה של אגרת חוב מתאפשרת בעת ההנפקה לציבור או במסגרת מסחר בבורסה. הריבית הגלומה באיגרת נגזרת ממחיר האגרת והתנאים שנלווים אליה.

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב